Belasting wijzigingen in de BV per 1 januari 2010

De belangrijkste wijzigingen in de Vennootschapsbelasting per 1 janauri 2010 volgens zzp boekhouder:

Willekeurige afschrijving

Investeringen in bedrijfsmiddelen die in 2010 gedaan worden mogen in twee jaar worden afgeschreven met een maximum van 50% per jaar. Deze willekeurige afschrijving geldt alleen voor nieuwe bedrijfsmiddelen. Uitgezonderd zijn: gebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken, dieren, immateriële activa, bromfietsen, motorrijwielen en personenauto’s en bedrijfsmiddelen die niet voor eigen gebruik bestemd zijn. Taxi’s en zeer zuinige personenauto’s mogen wel willekeurig worden afgeschreven. Het bedrijfsmiddel moet vóór 1 januari 2013 door de belastingplichtige in gebruik zijn genomen. Deze maatregel gold al voor investeringen gedaan in 2009.

Voor zeeschepen geldt als aanvullende voorwaarde dat pas na 10 jaar voor het tonnageregime kan worden gekozen.

Innovatiebox

De octrooibox is omgevormd tot innovatiebox. De bestaande plafonds voor octrooiactiva en voor activa uit speur- en ontwikkelingswerk zijn geschrapt. Het tarief voor innovatieve activiteiten is verlaagd van 10% naar 5%. Verliezen op innovatieve activiteiten zijn aftrekbaar tegen het normale tarief van 25,5%.

Verliesverrekening

Het verlies van een boekjaar kan worden verrekend met de winst van het voorgaande jaar of met de winsten van de negen volgende jaren. De achterwaartse verliesverrekening is tijdelijk verruimd tot de drie voorgaande jaren. De keuze voor verruimde achterwaartse verliesverrekening heeft tot gevolg dat de voorwaartse verliesverrekening wordt beperkt tot de zes volgende jaren. Deze maatregel geldt voor de belastingjaren 2009 en 2010.

Versoepeling deelnemingsvrijstelling

De regeling voor laagbelaste beleggingsdeelnemingen is veranderd. Tot nu toe gold als voorwaarde voor de deelnemingsvrijstelling dat de bezittingen van de (klein)dochtervennootschappen niet voor meer dan de helft uit beleggingen bestonden (de bezittingentoets) of dat de dochtervennootschap was onderworpen aan een winstbelasting van ten minste 10% (de onderworpenheidstoets). Met ingang van 1 januari 2010 geldt een oogmerktoets. Dat betekent dat moet worden gekeken of de deelneming als belegging wordt gehouden. Een deelneming in een vennootschap waarvan de balans bestaat uit liquide middelen, obligaties, effecten en vorderingen wordt gezien als een belegging.

Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting

De inhoudingsvrijstelling en de teruggaafregeling in de dividendbelasting zijn uitgebreid met dividenden die worden uitgekeerd aan aandeelhouders in IJsland en Noorwegen.

De inhoudingsvrijstelling geldt voor dividenduitkeringen aan alle rechtspersonen in de EU tenzij deze zijn vrijgesteld van winstbelasting (zoals in Nederland bij de vrijgestelde of fiscale beleggingsinstellingen).

De belangrijkste wijzigingen in de Inkomstenbelasting zijn de volgende.

Terbeschikkingstellingsregeling

Het inkomen dat iemand geniet uit het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan de eigen BV of aan de onderneming van een verbonden persoon wordt belast in box 1.

– Een ter beschikking gesteld pand kan in 2010 zonder heffing van inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting worden ingebracht in de BV.

– Er geldt een vrijstelling van 12% van het gezamenlijke bedrag van het resultaat uit terbeschikkingstelling.

– De terbeschikkingsteller kan bij vervreemding van het ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel de herinvesteringsreserve toepassen op de behaalde boekwinst. Daarnaast kan de terbeschikkingsteller een kostenegalisatiereserve vormen.

Doorschuiffaciliteiten aanmerkelijk belang

Bij schenking van een aanmerkelijk belang (meer dan 5% van de aandelen in een BV) kan gebruik gemaakt worden van een doorschuifregeling. De doorschuifregeling geldt alleen voor zover de BV een materiële onderneming drijft. Bij vererving van een aanmerkelijk belang gold al een doorschuifregeling. Die geldt nu alleen nog voor zover de BV een materiële onderneming drijft.

Wanneer aanmerkelijkbelangaandelen worden verkocht en de koper de tegenprestatie schuldig blijft, kan de betalingsregeling worden toegepast. Met ingang van 1 januari 2010 is deze regeling niet langer beperkt tot overdrachten binnen de familiekring.

over de auteur