Bespaar belasting: opteer voor willekeurige afschrijving

Ter stimulering van de economie geldt er voor investeringen in 2009 een versnelde afschrijvingsmogelijkheid voor nieuwe bedrijfsmiddelen, weet zzp boekhouder. Investeringen die tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009 plaatsvinden kunnen vervroegd in twee jaar worden afgeschreven: maximaal 50 procent in 2009 en maximaal 50 procent in 2010.

Deze regeling bestaat naast de mogelijkheid van willekeurige afschrijving voor startende ondernemers en milieu-investeringen en geldt zowel voor de inkomstenbelasting als voor de vennootschapsbelasting.

Bedrijfsmiddelen zijn goederen die bestemd zijn om voor de uitoefening van het bedrijf te worden gebruikt. Het gaat dus niet om de goederen die door het bedrijf worden geproduceerd of beleggingsgoederen. Veelal wordt een bedrijfsmiddel in kleinere bedrijven geactiveerd vanaf 450 euro en fiscaal in vijf jaar afgeschreven.

De nieuwe regeling is niet van toepassing op onder meer woningen, bedrijfsgebouwen, personenauto’s, immateriële vaste activa (waaronder software) en in cultuur gebrachte activa (bijvoorbeeld bomen en vee). Wel in aanmerking komen taxi’s en personenauto’s waarvan de CO2-uitstoot niet meer bedraagt dan 95 gram per kilometer (diesel) of niet meer dan 110 gram per kilometer (benzine). Net zo als bij investeringsaftrek zijn uitgesloten bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn ter beschikking te worden gesteld aan derden (bv. voor de verhuur).

Het bedrag van de willekeurige afschrijving kan niet hoger zijn dan het bedrag dat voor de investering is betaald (betalingscriterium). Het bedrijfsmiddel moet vóór 1 januari 2012 in gebruik zijn genomen. Over 2008 betaalt u over een winst tot € 275.000 20 procent vennootschapsbelasting. Het kan in uw geval interessant zijn om van de maximale afschrijvingsmogelijkheid gebruik te maken als hierdoor in 2009 een fiscaal verlies ontstaat dat met 2008 kan worden verrekend (de zogenaamde carry-back).

Stel dat in 2009 de normale afschrijving over uw machine 10 procent bedraagt dan kunt u 40 procent extra afschrijven, ofwel € 100.000. Mocht u in 2008 een winst hebben gerealiseerd van tenminste € 100.000 dan kunt u het fiscale verlies over 2009 hiermee volledig verrekenen. Op deze wijze realiseert u versneld op uw investering van € 250.000 een belastingvoordeel van 20 procent van € 100.000 = € 20.000!

over de auteur