SER: gelijke arbeidsomstandigheden werknemer en ZZP’er

De SER gaat een afzonderlijk advies uitbrengen over het vraagstuk van het realiseren van gelijke arbeidsomstandigheden voor werknemers en zzp’ers. Dat staat in een brief van het dagelijks bestuur (DB) van de SER aan minister Donner van SZW, weet ZZP boekhouder

 De minister had de SER gevraagd in het komende advies over de positie van zelfstandig ondernemers aandacht te besteden aan de fysieke belasting van zzp’ers in de bouw. Het gaat vooral om het tillen. In de bouw gelden de Arboregels voor fysieke belasting nu alleen voor werknemers, en niet voor zzp’ers. Hierdoor kan het voorkomen dat op één bouwplaats voor de ene persoon op dit punt de Arboregels wel gelden en voor de ander niet. Sociale partners in de bouw hadden de minister daarom gevraagd de Arboregels op het gebied van fysieke belasting ook van toepassing te laten zijn op zzp’ers, zodat een gelijk beschermingsniveau voor alle werkenden op de bouwplaats wordt bereikt. De minister onderschrijft dat het wenselijk is dat werknemers en zzp’ers die op de bouwplaats nauw met elkaar samenwerken, volgens dezelfde normen werken als het gaat om fysieke belasting. Maar over de wijze waarop dat het beste gerealiseerd kan worden, beraadt de minister zich nog. Het SER-advies moet hieraan mede richting geven. Het DB onderschrijft het uitgangspunt dat de arbeidsomstandigheden, het beschermingsniveau en de veiligheid op de werkplek voor iedereen die daar werk verricht gelijk moeten zijn. Concurrentie op arbeidsomstandigheden is ongewenst. Dat geldt volgens het DB niet alleen voor de bouw, maar ook voor andere sectoren. Daarom wil het DB het vraagstuk breder trekken. Omdat het een complexe materie is zal de SER er een afzonderlijk advies over uitbrengen. De raad start op korte termijn met de voorbereidingen daarvan.

over de auteur